Dokumentai
Nuostatai Atnaujinta Dydis
Prienų „Žiburio“ gimnazijos nuostatai 2024-04-12 15:26:26 570.49 KB
Metodinės tarybos nuostatai 2022-02-15 09:13:59 144.21 KB
Prienų „Žiburio“ gimnazijos premijos „Proveržis“ skyrimo nuostatai 67.36 KB
Tvarkos
Nuotolinio mokymosi tvarkos aprašas 2022-02-15 14:10:21 162.46 KB
Krizių valdymo gimnazijoje tvarkos aprašas 2022-02-15 14:10:56 441.87 KB
Prienų „Žiburio“ gimnazijos mokinių mokyklos lankomumo užtikrinimo tvarka 2023-10-23 09:40:10 678.46 KB
Rekomendacijos dėl poveikių priemonių taikymo 2022-02-15 14:13:48 210.8 KB
Neformaliojo mokinių švietimo tvarkos aprašas 2022-02-15 14:13:51 194.42 KB
Elektroninio dienyno tvarkos aprašas 2022-02-15 14:13:54 281.02 KB
Gimnazijos darbuotojų, mokytojų skatinimo tvarka 2022-02-15 14:13:57 186.22 KB
Kvalifikacijos kėlimo tvarkos aprašas 2017 m. 2022-02-15 14:14:01 299.05 KB
Kvalifikacijos tobulinimo tvarkos 1 priedas 2022-02-15 14:14:05 193.4 KB
Mokyklos darbuotojų veiksmų vaikui patyrus traumą tvarkos aprašas 2022-02-15 14:14:09 490.55 KB
Mokinių apžiūros dėl asmens higienos tvarkos aprašas 2022-02-15 14:14:12 215.86 KB
Pirmosios pagalbos organizavimo tvarka 2022-02-15 14:14:16 656.5 KB
Gimnazijos darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašas 2024-05-09 15:49:09 345.72 KB
Darbo tarybos skyrimo ir tvirtinimo tvarka 2022-02-15 14:14:45 207.46 KB
Mokinių turizmo, renginių organizavimo tvarka 2022-02-15 14:14:48 218.26 KB
Pažintinei veiklai skirtų lėšų naudojimo aprašas 2022-02-15 14:15:03 219.45 KB
Metinio pokalbio forma. Priedas Nr.1 2022-02-15 14:16:21 15.46 KB
Metinio veiklos vertinimo pokalbio su darbuotoju tvarkos aprašo priedas Nr.2 2022-02-15 14:17:44 396.81 KB
Metinio veiklos vertinimo tvarkos aprašas 2017 2022-02-15 14:17:48 361.4 KB
Orientaciniai metinio pokalbio klausimai. Priedas Nr.4 2022-02-15 14:18:23 189.04 KB
Vidaus kontrolės tvarkos aprašas 2022-02-15 14:18:58 113.68 KB
Įsakymas dėl mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo, profesinio Mokymo ir neformaliojo švietimo programas (išskyrus Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas), darbo Krūvio sandaros nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo 2022-02-15 15:01:29 264.2 KB
Įsakymas dėl mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo, profesinio Mokymo ir neformaliojo švietimo programas (išskyrus Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas), veiklų Mokyklos bendruomenei aprašo ir mokytojų, dirbančių pagal Bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir neformaliojo švietimo Programas (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas), veiklų, susijusių su profesiniu tobulėjimu, aprašo patvirtinimo 2022-02-15 15:11:29 183.18 KB
Mokymosi formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašas 2022-02-15 15:03:17 255.61 KB
Mokytojų darbo laiko grafiko sudarymas 2022-02-15 15:04:18 414.65 KB
Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos 2022-02-15 15:05:16 384.78 KB
Veiklų bendruomenei aprašas 2022-02-15 15:06:18 362.88 KB
Veiklu profesiniam tobulėjimui aprašas 2022-02-15 15:06:52 220.3 KB
Individualaus ugdymo plano (IUP) keitimo tvarka 2022-02-16 12:59:37 126.79 KB
Smurto artimoje aplinkoje atpažinimo aprašas 2023-06-15 12:22:30 285.89 KB
Socialinės - pilietinės veiklos organizavimo tvarka 2023-10-23 09:39:05 409.06 KB
Mokinių mokymosi pasiekimų vertinimo ir vertinimo rezultatų panaudojimo tvarka 2023-10-23 09:39:51 279.14 KB
Mokinių skatinimo tvarka 122.66 KB
Taisyklės
Prienų „Žiburio“ gimnazijos mokinio taisyklės 2024-06-25 12:43:50 123.14 KB
Prienų „Žiburio“ gimnazijos vidaus darbo tvarkos taisyklės 2024-06-25 12:43:50 600.8 KB
Reikalavimai mokyklinei uniformai 2024-06-25 12:43:50 48.61 KB
Prienų „Žiburio“ gimnazijos apranga 2024-06-25 12:43:50 498.98 KB
Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo nuotoliniu būdu taisyklės 2024-06-25 12:43:50 694.53 KB
Dokumentų tvarkymas ir apskaitos taisyklės 2024-06-25 12:43:50 563.15 KB
Priėmimas į gimnaziją
Pagrindiniai duomenys apie moksleivį 2024-02-29 09:03:49 16.4 KB
Prašymas dėl priėmimo mokytis I-oje gimnazijos klasėje 2024-02-29 09:04:17 15.57 KB
Prašymas dėl priėmimo mokytis II-oje gimnazijos klasėje 2024-02-29 09:04:35 15.49 KB
Prašymas dėl priėmimo mokytis III-oje gimnazijos klasėje 2024-02-29 09:04:54 15.19 KB
Prašymas dėl priėmimo mokytis IV-oje gimnazijos klasėje 2024-02-29 09:05:12 15.13 KB
Prašymas dėl priėmimo į suaugusiųjų klasę 2024-02-29 09:05:31 16.17 KB
Prašymai
Prašymo forma eksternams 2023 m. 2023-10-18 13:02:26 62.5 KB
Pareigybių aprašai
Specialistų pareigybių aprašymai
Buhalterio pareigybinis aprašas 2022-12-23 15:23:37 208.74 KB
Vyriausiojo buhalterio pareigybinis aprašas 2022-12-23 15:23:30 408.43 KB
Kompiuterininko pareigybinis aprašas 2022-12-23 15:23:22 384.08 KB
Raštvedžio pareigybinis aprašas 2022-12-23 15:23:15 201.86 KB
Mokytojų pareigybių aprašymai
Mokytojo pareigybinis aprašas 2022-12-23 15:23:54 383.26 KB
Techninio personalo pareigybių aprašymai
Bendrabučio auklėtojo pareigybinis aprašas 2022-12-23 15:21:32 381.68 KB
Budėtojo pareigybinis aprašas 2022-12-23 15:21:41 205.77 KB
Darbininko I pareigybinis aprašas 2022-12-23 15:21:49 210.45 KB
Darbininko II pareigybinis aprašas 2022-12-23 15:21:57 207.73 KB
Valytojo pareigybinis aprašas 2022-12-23 15:22:04 211.79 KB
Autobuso vairuotojo pareigybinis aprašas 2022-12-23 15:22:15 391.85 KB
Vairavimo instruktoriaus pareigybinis aprašas 2022-12-23 15:22:22 211.84 KB