Asmens duomenų apsauga

Prienų „Žiburio“ gimnazijos privatumo politika

Prienų „Žiburio“ gimnazijos asmens duomenis tvarko vadovaudamasi Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB).

Asmuo turi teisę

 • Gauti informaciją apie savo asmens duomenų tvarkymą.
 • Susipažinti su savo asmens duomenimis, kurie yra saugomi.
 • Prašyti ištaisyti neteisingus, netikslius ar neišsamius asmens duomenis.
 • Prašyti ištrinti (teisė „būti pamirštam”) asmens duomenis.
 • Nesutikti, kad būtų tvarkomi bet kokie su konkrečiu atveju susiję asmens duomenys.
 • Prašyti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą.
 • Gauti savo asmens duomenis skaitmeniniu formatu ir persiųsti juos kitam duomenų valdytojui („duomenų perkeliamumas“).

Šios teisės padeda užtikrinti, kad informacija apie asmenį yra teisinga, kad ji prieinama tik tiems, kam suteikta teisė prie jos prieiti, ir naudojama tik teisėtais tikslais.

Asmens teisės nėra absoliučios

Įstatymuose gali būti numatyta išimčių, kai duomenų valdytojas asmens (duomenų subjekto) teisių gali neįgyvendinti:

 • Kai reikia užtikrinti valstybės saugumą ar gynybą.
 • Kai reikia užtikrinti viešąją tvarką, nusikalstamų veikų prevenciją, tyrimą, nustatymą ar baudžiamąjį persekiojimą.
 • Kai reikia užtikrinti svarbius valstybės ekonominius ar finansinius interesus.
 • Kai reikia užtikrinti tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą.
 • Kai reikia užtikrinti asmens (duomenų subjekto) ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

Asmens duomenų saugumo pažeidimai ir apskundimas

 • Jeigu asmuo mano, kad pažeistos jo, kaip duomenų subjekto, teisės, arba nori gauti daugiau informacijos apie asmens duomenų tvarkymą, gali kreiptis į Prienų „Žiburio“ gimnazijos Duomenų apsaugos pareigūną.

Už asmens duomenų apsaugą gimnazijoje atsakinga

Daiva Paurienė Duomenų apsaugos pareigūnė

Kontaktai Telefonas (8 319) 61185

El. paštas Rašyti

Duomenų apsaugos pareigūnas privalo užtikrinti slaptumą arba konfidencialumą, susijusį su jo užduočių vykdymu.

Jeigu asmuo nesutinka su Prienų „Žiburio“ gimnazijos administracijos ar Duomenų apsaugos pareigūno atsakymu, jis gali kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (VDAI), Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius, Tel. (8 5) 271 2804, 279 1445, el. p. ada@ada.lt.

Dokumentai

Asmens duomenų apsauga Atnaujinta Dydis
Bendrosios ir darbuotojų asmens tvarkymo taisyklės 2022-02-20 10:17:37 191.09 KB
Ugdytinių bei jų atstovų asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2022-02-20 10:17:38 200.77 KB
Asmens informavimas apie asmens duomenų tvarkymą 2022-02-20 10:17:38 88.99 KB
Duomenų valdytojo duomenų tvarkymo veiklos įrašų forma 2022-02-20 10:17:38 151.89 KB
Konfidencialumo laikymosi pasižadėjimas 2022-02-20 10:17:39 98.61 KB
Poveikio duomenų apsaugai vertinimo procedūra 2022-02-20 10:17:39 201.74 KB
Sutikimas dėl nepilnamečio asmens duomenų tvarkymo 2022-02-20 10:17:40 109.97 KB
Darbuotojo sutikimas dėl asmens duomenų saugojimo 2022-02-20 10:17:40 103.66 KB
Lauko teritorijos įrengtų vaizdo stebėjimo kamerų naudojimo ir vaizdo duomenų tvarkymo tvarkos aprašas 2022-02-20 10:17:40 132.04 KB
Vidaus patalpų ir lauko teritorijos stebėjimas vaizdo kameromis 1 priedas 2022-02-20 10:18:45 92.13 KB
Prienų „Žiburio“ gimnazijoje vykdomo vaizdo stebėjimo stacionaria vaizdo stebėjimo įranga duomenų registracijos žurnalas 2 priedas 2022-02-20 10:20:12 88.57 KB
Informavimo apie vykdomą vaizdo stebėjimą lentelių pavyzdžiai 3 priedas 2022-02-20 10:20:59 99.84 KB
Asmens duomenų saugumo pažeidimo fiksavimo, dokumentavimo, pranešimo apie pažeidimą pateikimo ir pažeidimo pašalinimo Prienų „Žiburio“ gimnazijos tvarkos aprašas 2022-02-20 10:17:42 122.53 KB
Pranešimas apie asmens duomenų saugumo pažeidimą 1 priedas  2022-02-20 10:22:04 159.79 KB
Asmens duomenų saugumo pažeidimo ataskaita 2 priedas 2022-02-20 10:22:58 115.82 KB
Asmens duomenų saugumo pažeidimų žurnalas 3 priedas 2022-02-20 10:24:14 90.91 KB
Interneto svetainės naudojimosi privatumo politika 2022-02-20 10:17:43 603.09 KB
Asmens duomenų subjekto prašymo forma 2022-02-20 10:17:44 135.61 KB
Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo sistemos tvarka 2022-02-20 10:17:44 207.11 KB
Darbuotojų asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2022-02-20 10:17:44 191.15 KB
Mokinių bei jų atstovų asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2022-02-20 10:17:45 199.07 KB
Asmens duomenų apsaugos privatumo politika 2022-02-20 10:17:45 608.31 KB
Darbuotojo sutikimas tvarkyti asmens duomenis 2022-02-20 10:17:46 106.43 KB
Konfidencialios informacijos naudojimo ir saugojimo tvarkos aprašas 2022-02-20 10:17:46 208.16 KB
Mokinių ir jų tėvų (globėjų) asmens duomenų teikimo ir asmens duomenų tvarkymo tvarkos aprašas 2022-02-22 18:21:45 163.7 KB

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
2. 08.50 – 09.35
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.50 – 09.35
 • 3. 09.40 – 10.25
 • 4. 10.30 – 11.15
 • 5. 11.35 – 12.20
 • 6. 12.40 – 13.25
 • 7. 13.30 – 14.15