Vidurinis ugdymas

Vidurinio ugdymo programos pagrindinės nuostatos III gimnazijos klasių mokiniams (nuo 2023-09-01)

Mokinys, kuris mokosi pagal vidurinio ugdymo programą privalo mokytis:

 1. Lietuvių kalbos ir literatūros bendruoju arba išplėstiniu kursu; 
 2. Matematikos bendruoju arba išplėstiniu kursu; 
 3. Fizinio ugdymo.
Privalo pasirinkti mokytis bent vieną dalyką iš kiekvienos dalykų grupės:
 1. Užsienio kalbos (anglų), užsienio kalbos (prancūzų), užsienio kalbos (vokiečių);
 2. Biologijos, chemijos, fizikos, informatikos, inžinerinių technologijų;
 3. Istorijos, geografijos, ekonomikos ir verslumo, filosofijos;
 4. Dorinio ugdymo (etikos, tikybos);
 5. Meninio ugdymo (dailės, muzikos, taikomųjų technologijų).
Gali pasirinkti mokytis dalykus iš laisvai pasirenkamųjų dalykų sąrašo:
 1. Astronomija;
 2.  Menų istorija;
 3.  Nacionalinio saugumo ir krašto gynyba; 
 4. Psichologija; Teisė.
Gali pasirinkti mokytis mokyklos siūlomus dalykų modulius:
 1. Duomenų tyrybos, programavimo ir saugaus elgesio pradmenų modulis (privalomas III-IV gimnazijų klasių mokiniams pasirinkus informatikos dalyką);
 2.  Planimetrijos modulis (privalomas III gimnazijos klasės mokiniams mokantis matematiką);
 3.  Anglų kalbos modulis - Kalbinių gebėjimų ugdymas (is) rengiantis studijoms;
 4.  Lietuvių kalbos modulis - Lietuvių kalbos rašyba, skyryba ir kalbos vartojimas;
 5.  Chemijos modulis - Gyvybės chemija; Biologijos modulis - Biologijos praktinės užduotys;
 6.  Fizikos modulis - Fizikos praktikumas;
 7.  Istorijos modulis - Istorijos šaltinių nagrinėjimas.
 • Laisvai pasirenkamųjų dalykų grupės dalykai nėra privalomi mokytis, mokiniui sudaroma galimybė laisvai pasirinkti jo mokymosi poreikius atliepiančius dalyką (dalykus) ir (ar) modulį (modulius);
 • Socialinė-pilietinė veikla, besimokančiajam pagal vidurinio ugdymo programą yra privaloma, ji turi būti ne mažesnės nei 70 val. trukmės.
 • Minimalus pamokų, besimokančiojo pagal vidurinio ugdymo programą skaičius – 25 pamokos per savaitę, maksimalus -35.
Vidurinio ugdymo programos pagrindinės nuostatos IV gimnazijos klasių mokiniams (nuo 2023-09-01)

 • Vidurinio ugdymo programoje mokiniams sudaromos plačios turinio pasirinkimo galimybės: kompetencijoms gilinti skirti privalomi dalykai, laisvai pasirenkami dalykai ar moduliai.
 • Vidurinio ugdymo programos turinį sudaro privaloma dalis, apimanti privalomus ir pasirenkamus dalykus ir (ar) modulius, kurie skiriasi turinio sudėtingumu ir platumu, ir laisvai pasirenkama turinio dalis, kurią sudaro dalykų kursai ir (ar) moduliai, pateikti bendrosiose programose ir parengti gimnazijoje pagal mokinių poreikius ir gimnazijos tikslus.
 • Mokinys pagal vidurinio ugdymo programą mokosi lietuvių kalbos ir literatūros, užsienio kalbos, matematikos, pasirinktą dalyką iš socialinio ugdymo, pasirinktą dalyką iš gamtamokslinio ugdymo, fizinio ugdymo arba sporto šakos; pasirinktą dalyką iš dorinio ugdymo (etiką arba tikybą) ir vieną meninio ar technologinio ugdymo dalyką.
 • Minimalus privalomas mokinio pamokų skaičius – 28 pamokos per savaitę, maksimalus mokinio pamokų skaičius – 35 pamokos per savaitę.

 • Mokiniui susidaryti individualų ugdymosi planą padeda ugdymo karjerai specialistas, klasės vadovas, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, mokytojai. Jie remiasi mokinio lūkesčiais, mokymosi pasiekimais, polinkiais, stiprybėmis, profesiniais siekiais ir kt. Gimnazija sudaro sąlygas, kad mokinio individualiame ugdymosi plane numatyti pasirinkimai būtų įgyvendinti.
 • Tėvai (globėjai, rūpintojai) įtraukiami į gimnazijos bendruomenės gyvenimą, dalyvauja, mokiniui susidarant individualų ugdymosi planą, supažindinant mokinius su darbo ir profesijų pasauliu.
 • Vidurinio ugdymo programoje kiekvienas mokinys susidaro individualų ugdymosi planą iš privalomų, pasirenkamų dalykų ir (ar) modulių. Individualus ugdymosi planas orientuojamas į mokinių kompetencijų plėtotę, apsisprendimą ir pasirengimą tolesniam mokymuisi, būsimai profesinei veiklai.