Apie gimnaziją

Gimnazijos istorija Atnaujinta Dydis
Prienų „Žiburio“ gimnazijos istorija 2024-02-01 13:55:09 39.06 MB
Prienų „Žiburio“ gimnazija - praeitis ir dabartis 2024-02-01 13:55:09 9.7 MB
Peliksas Martišius 2024-02-01 13:55:09 5.61 MB
Istorija ir Žiburys I 2024-02-01 16:35:22 1.76 MB
Istorija ir Žiburys II 2024-02-01 16:35:51 3.08 MB
Istorija ir Žiburys III 2024-02-01 16:36:14 2.1 MB
Direktoriai 1.43 MB

1918 m. uolus švietėjas ir sodininkas Višakio Rūdos vikaras Feliksas Martišius privačiame name įkūrė Prienų progimnaziją. Birželio 4-6 d. vyko stojamieji egzaminai, į pirmą klasę įstojo 24, į antrąją – 31 mokinys. Teko dirbti mokyklai nepritaikytose patalpose, bet jau 1920 m. ant kalnelio prie Nemuno, buvo pastatytas dviejų aukštų medinis pastatas.

Per trumpą laiką gimnazijoje sukurta gera materialinė bazė: pastatytas mokyklos bendrabutis, užveistas medelynas. Mokiniams įrengta sporto aikštė, kabinetai, knygynas, parūpinta pakankamai mokymo priemonių. 1923 m. progimnazija išaugo į pilną gimnaziją ir 1925 m. išleido pirmąją abiturientų laidą. Tais metais mokėsi 286 mokiniai. Nuo 1923 m. III ir IV klasių gimnazistai turėjo po 2 savaitines sodininkystės pamokas. Šio mokslo sėmėsi iš F. Martišiaus parašyto vadovėlio „Apie sodą“. Mokykla buvo privati, ministerija algas mokėjo tik mokytojams. Įvestas mokestis už mokslą. Vienas mokinys per metus turėjo sumokėti 150 Lt valstybinio mokesčio ir dar 25 Lt ūkio išlaidoms.

Dvi dienas mokykloje, šeštadienį ir sekmadienį, vykdavo trumpos pamokėlės-koncertai, po to loterija. Atvykdavo svečių. Pinigai, gauti už koncertus ir loterijas, būdavo skiriami sumokėti už mokslą neišgalintiems. Neturtingų mokinių šelpimui dar būdavo surengiami 2-3 spektakliai-koncertai. Mokinių tarpusavio santykiai buvo geri, vyravo tolerancija, pagarba. Mokykloje buvo puoselėjamos literatūrinės, muzikinės ir sportinės tradicijos. Gimnazijoje veikė ateitininkai, kurie buvo pasidaliję į vyresnių ir jaunesnių kuopeles, šauliai. Kas antrą šeštadienį mokykloje būdavo šokiai. Buvo rengiami vakarai su vaidinimais, kuriuos paruošdavo mokytojai, ypač mokytojas J. Eidukevičius.

1944 m. direktorius F. Martišius atleistas iš pareigų, panaikintas gimnazijos statusas, mokykla pavadinta Prienų vidurine mokykla. 1956 m. Prienų vidurinės mokyklos pastatas sudegė. 1956–1959 m. klasės įrengtos Juozo Brundzos name prie Nemuno tilto. 1959 m. pastatyta tipinė mūrinė mokykla.

1976 m. pastačius 2-ąją vidurinę mokyklą, ši mokykla buvo vadinama 1-ąja vidurine mokykla. 1989 m. grąžintas „Žiburio“ vardas, o 1995 m. Švietimo ministerija, išanalizavusi mokinių mokymosi rezultatus, patikrinusi žinias, suteikė Prienų „Žiburio“ vidurinei mokyklai gimnazijos statusą. 1995 m. rugsėjo 1 d. atkuriama gimnazija.Nuo 1992 m. mokykloje leidžiamas laikraštis „Salve!“.

Direktoriai

 • Feliksas Martišius
 • Jonas Purvis
 • Juozas Baltūsis
 • Antanas Lyberis
 • Vytautas Darutis
 • Genovaitė Androšiūnienė
 • Dominykas Viščinis
 • Napoleonas Jacunskas
 • Valerija Sabotaitienė
 • Jonas Karčiauskas
 • Marija Krivickienė
 • Elvyra Vaitekūnaitė
 • Vytautas Valatka
 • Antanas Juršys
 • Juozas Zalieckas
 • Juozas Padvelskis
 • Aidas Aldakauskas
 • Irma Kačinauskienė

Mokiniai

Gimnaziją baigė būsimieji profesorius Antanas Maceina, filosofas, mokslininkas P. Radvila, inžinierius J. Mikaila, teisininkas I. Skirgaudas, kunigai K. Širvaitis, P. Bačinskas, P. Celiešis ir A. Gustaitis, filologijos daktarai A. Klimas, J. Palionis, Jonas Kazlauskas, technikos mokslų daktarai V. Joneliūnas, Leonas Ašmantas, gamtos mokslų daktaras A. Kučinskas, medicinos mokslų daktarai J. Juozaitis, V. Gustas, A. Juocevičius, R. Mikalauskas, rašytojai Justinas Marcinkevičius, Alfonsas Bieliauskas, Vytautas Bubnys, R. Andrašiūnaitė, V. Ardžiūnas, dailininkai J. Juodis, B. Vilkutaitytė-Gedminienė, J. Petrauskas, A. Plioplienė, V. Alvikas, muzikas J. Rimas, Muzikinio teatro solistas G. Maciulevičius; aktorė Eglė Aukštikalnytė, Algis Aliukevičius, politikas Jonas Varkala, šachmatų veikėjas Algirdas Jurgis Bajarkevičius (1947-1996), pradinių klasių mokytoja Kotryna Balčiūtė-Pakštienė (1903 - 1996).