Informacija eksternams

Informacija

Prisijungimo kodą galite sužinoti gimnazijos raštinėje.

PRAŠYMAI BRANDOS EGZAMINAMS PRIIMAMI IKI 2023 m. lapkričio 17 dienos

Pateikdamas prašymą bazinės mokyklos vadovui eksternas privalo pateikti:

  • Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar leidimą gyventi Lietuvoje) arba vairuotojo pažymėjimą;
  • Vidurinį išsilavinimą liudijantį dokumentą (brandos atestatą, profesinės ar aukštesniosios mokyklos diplomą (jei vidurinis išsilavinimas įgytas Lietuvoje);
  • Jei vidurinis išsilavinimas įgytas užsienyje, Studijų kokybės vertinimo centro pažymą, kuria vidurinį išsilavinimą liudijanti kvalifikacija įvertinta lygiaverte arba lygiaverte su sąlyga, kad bus išlaikyti brandos egzaminai, ar patvirtintą jos kopiją arba švietimo,  mokslo ir sporto ministro įsakymą dėl vidurinio išsilavinimo pripažinimo ar patvirtintą jo kopiją;
  • Užsienio šalies mokyklos mokinys užsienio šalies mokyklos išduotą dokumentą, liudijantį, kad asmuo mokosi vidurinio ugdymo programos baigiamojoje klasėje.
  • Įmokos kvitą.

Prašymo forma

Teikdamas prašymą eksternas sumoka 15 eurų už kiekvieną pasirinktą dalyko brandos egzaminą. Bazinė mokykla gautas įmokas perveda į pajamų, gaunamų už teikiamas paslaugas, sąskaitas ir naudoja jas eksternų registravimo, brandos egzaminų organizavimo, vykdymo ir vertinimo išlaidoms apmokėti.

Prienų „Žiburio“ gimnazijos  rekvizitai apmokėjimui už brandos egzaminus:

Prienų „Žiburio“ gimnazija, 190189676
Gavėjo bankas:  Luminor Bank AB
Banko kodas: 40100
Sąskaitos Nr. LT774010041100070079 (EUR)
Suma: 15 € (už vieną egzaminą, suma gali kisti pagal laikomų BE skaičių)
Mokėjimo paskirtis: už brandos egzamino(ų) laikymą

Dokumentus galima teikti gimnazijos raštinėje arba el. paštu: mokykla@ziburys.prienai.lm.lt
Iškilus neaiškumams dėl brandos egzaminų kreiptis tel. +370 319 5243