Gimnazijos tėvų taryba

Tėvų tarybos sudėtis 2021-2022 m. m.

Eil. Nr Vardas, pavardė Atstovauja Pareigos taryboje
1. Rimtautas Kuzmickas IIId kl. Pirmininkas
2. Jurgita Suchockienė IIIa kl. Pavaduotoja
3. Artūras Buitkus IIIc kl. Pavaduotojas
4. Rasa Baltušienė Ia kl. Narė
5. Zita Vilbasienė Ib kl. Narė
6. Kristina Sabaliauskienė Ib kl. Narė
7. Ingrida Ignatavičienė Ic kl. Narė
8. Darius Kulieša IIc kl. Narys
9. Agnė Dumalakienė IIa kl. Narė
10. Palmyra Matusevičienė IIa kl. Narė
11. Asta Lukšaitė IIa kl. Narė
12. Gintaras Valavičius IIb kl. Narys
13. Rimtautas Kuzmickas IIId kl. Narys
14. Jurgita Suchockienė IIIa kl. Narė
15. Artūras Buitkus IIIc kl. Narys
16. Rūta Kazlauskienė IIIa kl. Narė
17. Rima Vilkienė IIIa kl. Narė
18. Loreta Jakinevičienė IIIa kl. Narė
19. Irena Vaitkevičienė IIIb kl. Narė
20. Inga Alaveckienė IIIc kl. Narė
21. Laura Babravičienė IVa kl. Narė
22. Jūratė Mitkevičienė IVb kl. Narė
23. Vaiga Šimukaitė IVd kl. Narė

Tėvų tarybos funkcijos:

 • svarsto Tėvų tarybos nuostatus, teikia pasiūlymus dėl jų pakeitimo;
 • telkia mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus) bendradarbiavimui su mokytojais bei pagalbą mokiniui teikiančiais specialistais;
 • palaiko mokytojų, mokinių ir mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) ryšius, domisi mokinių ugdymu (-si);
 • dalyvauja įgyvendinant gimnazijos tikslus bei uždavinius, gimnazijos veiklos planavime ir planų įgyvendinime, sprendžiant iškilusias problemas;
 • teikia pasiūlymus gimnazijos administracijai dėl ugdymo kokybės gerinimo;
 •  talkina organizuojant ir įgyvendinant sportinę, meninę, kultūrinę, pažintinę veiklą;
 • padeda spręsti mokinių sveikatingumo, maitinimo, pamokų lankymo, darbo saugos ir higienos bei drausmės pažeidimo problemas;
 • bendradarbiauja su gimnazijos administracija sprendžiant ūkinius ir finansinius klausimus;
 • svarsto gimnazijos administracijos ir gimnazijos savivaldos institucijų deleguotus klausimus;
 • koordinuoja ir skatina klasių tėvų aktyvo veiklą, svarsto klasių tėvų pageidavimus ir teikia pasiūlymus Gimnazijos tarybai ir/ar gimnazijos administracijai;
 • teikia pasiūlymus sudarant mokinių skatinimo ir drausminimo tvarką;
 • talkina Gimnazijos administracijai ieškant mokyklos rėmėjų ir bendradarbiauja su Prienų rajono savivaldybės vadovais.