Metodinė taryba

Metodinės tarybos sudėtis 2022-2023 m. m.

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos įstaigoje

Pareigos taryboje

1.

Rasa Kučinskienė Biologijos mokytoja metodininkė, gamtos mokslų metodinės grupės pirmininkė 

Pirmininkė

2.

Dalia Šklėriūtė Fizinio ugdymo mokytoja ekspertė, fizinio ugdymo metodinės grupės pirmininkė Narė

3.

Levutė Karčiauskienė Lietuvių kalbos mokytoja ekspertė, lietuvių kalbos metodinės grupės pirmininkė Narė

4.

Jurgita Barkauskienė Anglų kalbos vyresnioji mokytoja, užsienio kalbų metodinės grupės pirmininkė Narė
5. Aušra Menkevičienė Matematikos mokytoja metodininkė, tiksliųjų mokslų metodinės grupės pirmininkė  Narė
6. Vida Degutytė Istorijos mokytoja metodininkė, socialinių mokslų metodinės grupės pirmininkė  Narė
7. Roma Ruočkienė Muzikos mokytoja ekspertė, menų metodinės grupės pirmininkė Narė
8. Laima Raudonikienė IIIa klasės vadovė, klasių vadovų metodinės grupės pirmininkė Narė
9. Nijolė Šervenikaitė Lietuvių kalbos mokytoja ekspertė Narė
10. Olegas Batutis Fizinio ugdymo mokytojas ekspertas Narys
11. Vilija Juodsnukienė Istorijos mokytoja ekspertė Narė
12. Daiva Sabanskienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Narė
13. Lina Malinauskienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, kuruojantis vadovas Narė

Metodinės tarybos funkcijos

 • Rengia metų metodinės veiklos planą.
 • Organizuoja mokykloje metodinę veiklą, kartu su mokyklos vadovu, pavaduotoju ugdymui nustato mokytojų metodinės veiklos prioritetus mokykloje.
 • Koordinuoja mokykloje veikiančių metodinių grupių veiklą, telkia mokytojus ugdymo dermei, tęstinumui ir kokybei užtikrinti;
 • GMT svarsto klausimus, susijusius su ugdymo proceso efektyvinimu: mokytojų ir darbuotojų kvalifikacijos kėlimą, gerosios patirties kaupimą ir sklaidą, ugdymo turinio įsisavinimo ir proceso organizavimą; metodinių grupių veiklą; tyrimus, susijusius su ugdymo proceso analize.
 • Nagrinėja mokytojų kvalifikacijos tobulinimo poreikius, nustato jos prioritetus.
 • Inicijuoja mokytojų bendradarbiavimą, gerosios pedagoginės patirties sklaidą, bendradarbiavimą su asociacijomis, kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis, švietimo pagalbos įstaigomis ir kt.
 • Kartu su mokyklos vadovu, jo pavaduotoju ugdymui nagrinėja ir planuoja ugdymo turinį, ugdymo proceso aprūpinimą, ugdymo kokybę ir ugdymo novacijų diegimą.
 • Prireikus vertina mokytojų metodinius darbus bei mokytojų praktinę veiklą.
 • Teikia siūlymus metodinėms grupėms, mokyklos vadovui, jo pavaduotojams, mokyklų metodinei tarybai.
 • Siūlo skatinti mokytojus.
 • Protokoluoja tarybos posėdžius.

Dokumentai