Parsifalis, legendų tyrinėtojas

Prienų „Žiburio“ gimnazija kaip asocijuotas partneris – naudos gavėjas prisijungė prie tarptautinio Erasmus+ projekto „Parsifalis, legendų tyrinėtojas“ (angl. Parsifal, the Legends Researcher), kuris skirtas skaitymo ir rašymo pasiekimų gerinimui. Skaitymo ir rašymo gebėjimai vykdant projektą ugdomi pasitelkiant novatoriškas technologijas, taigi tuo pačiu ugdomas ir skaitmeninis mokinių raštingumas. Projekto turinys apima skirtingų Europos šalių tautosaką (pvz. pasakas, sakmes, legendas, padavimus). Kiekvienoje partnerinėje šalyje (Lenkijoje, Lietuvoje, Italijoje, Rumunijoje, Bulgarijoje) mokiniai tyrinės ir analizuos tautosaką. Rezultatai, kurie padės geriau pažinti skirtingų šalių kultūrinį paveldą projekte pateikiamas šiuolaikiniams mokiniams priimtina forma: skaitmenizuotas, sukuriant išliekamąją vertę turinčius intelektinius produktus. Lietuvoje oficialus projekto partneris, su kuriuo bendradarbiausime – Kauno Jono ir Petro Vileišių mokykla.

Kiekvienoje šalyje į projekto veiklas įsitraukia asocijuoti partneriai, kurių dauguma yra mokyklos, vieni jų įsijungę į projektą dar jo pradžioje (2019 m. pradžioje) prisidėjo prie rezultatų sukūrimo (analizavo ir atrinko įvairias legendas, lygino jas su kitų šalių atrinktomis legendomis, ieškant bendrų šaknų, herojų, panašumų ir skirtumų; rašė ese), kiti prisidės prie rezultatų testavimo.

 Projekto siekiai:

  • Sukurti virtualią biblioteką, apimančią šalių – partnerių tautosaką, perteiktą įvairiomis medijomis. Šioje talpykloje mokytojai bei mokiniai galės rasti pasakų, sakmių, legendų, padavimų ir kitų tautosakos žandarų kūrinių, perteikiamų video, audio, hiperteksto ir kitais formatais. Kiekvienos partnerinės šalies rasti ir sukurti rezultatai, susiję su kultūriniu paveldu, bibliotekoje bus pateikiami nacionaline ir anglų kalbomis (Lietuviškos legendos: https://parsifal.pixel-online.org/lithuania.php, taip pat tinklapyje galima rasti kitų dalyvaujančių šalių legendas)
  • Tikimasi, kad projekto eigoje, analizuojant šalių partnerių kultūrinį paveldą išryškės bendrosios Europinės kultūros šaknys. Dar vienas projekto metu planuojamas sukurti rezultatas – esė, kuri reflektuotų bendrąsias Europos kultūrines vertybes, atsiskleidžiančias skirtingų šalių kultūrinėje tradicijoje. Tai padės mokiniams ugdyti kultūrinės priklausomybės jausmą, įsisąmoninti vieningos Europos idėją (https://parsifal.pixel-online.org/essays.php)
  • Sukurti interaktyvų žemėlapį bei mobiliąją aplikaciją, kurioje kultūrinis paveldas būtų siejamas su vietovėmis, kuriose susiformavo skaitmenizuotas tautosakos lobynas (https://parsifal.pixel-online.org/interactive-map.php)
  • Siekiama, kad Projekto metu sukurta metodika skaitymo ir rašymo gebėjimų ugdymui bei įgyta geroji patirtis bus pristatyta ir taikoma mokyklose, kurios taps projekto asocijuotomis partnerėmis. Projekto patirtimi bei sukurtais išliekamąją vertę turinčiais produktais bus dalijamasi su šalies mokytojais kvalifikacijos tobulinimo renginių metu.

Tinklalapis: https://parsifal.pixel-online.org

PARSIFAL projektas vykdomas pagal Erasmus+ programą KA2 Strateginių partnerysčių remiančių inovacijas paprogramę. Finansuojamas Europos Komisijos.