Gimnazijos tėvų taryba

Tėvų tarybos sudėtis 2022-2023 m. m.

Eil. Nr Vardas, pavardė Atstovauja Pareigos taryboje
1. Rasa Baltušienė IIa Narė
2. Zita Vilbasienė IIb Narė
3. Kristina Sabaliauskienė IIb Narė
4. Ingrida Ignatavičienė IIc Narė
5. Darius Kulieša IIIc Narys
6. Agnė Dumalakienė IIIa Narė
7. Palmyra Matusevičienė IIIa Narė
8. Asta Lukšaitė IIIa Narė
9. Rimtautas Kuzmickas IVd

TT pirmininkas

10. Jurgita Suchockienė IVa TT pirminiko pavaduiotoja
11. Artūras Buitkus IVc TT pirmininko pavaduotojas
12. Rūta Kazlauskienė IVa Narė
13. Rima Vilkienė IVa Narė
14. Loreta Jakinevičienė IVa Narė
15. Irena Vaitkevičienė IVb Narė
16. Inga Alaveckienė IVc Narė
17. Gintaras Valavičius IIIb Narys

Tėvų tarybos funkcijos

 • Svarsto Tėvų tarybos nuostatus, teikia pasiūlymus dėl jų pakeitimo.
 • Telkia mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus) bendradarbiavimui su mokytojais bei pagalbą mokiniui teikiančiais specialistais.
 • Palaiko mokytojų, mokinių ir mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) ryšius, domisi mokinių ugdymu (-si).
 • Dalyvauja įgyvendinant gimnazijos tikslus bei uždavinius, gimnazijos veiklos planavime ir planų įgyvendinime, sprendžiant iškilusias problemas.
 • Teikia pasiūlymus gimnazijos administracijai dėl ugdymo kokybės gerinimo.
 • Talkina organizuojant ir įgyvendinant sportinę, meninę, kultūrinę, pažintinę veiklą.
 • Padeda spręsti mokinių sveikatingumo, maitinimo, pamokų lankymo, darbo saugos ir higienos bei drausmės pažeidimo problemas.
 • Bendradarbiauja su gimnazijos administracija sprendžiant ūkinius ir finansinius klausimus.
 • Svarsto gimnazijos administracijos ir gimnazijos savivaldos institucijų deleguotus klausimus.
 • Koordinuoja ir skatina klasių tėvų aktyvo veiklą, svarsto klasių tėvų pageidavimus ir teikia pasiūlymus Gimnazijos tarybai ir/ar gimnazijos administracijai.
 • Teikia pasiūlymus sudarant mokinių skatinimo ir drausminimo tvarką.
 • Talkina Gimnazijos administracijai ieškant mokyklos rėmėjų ir bendradarbiauja su Prienų rajono savivaldybės vadovais.

Dokumentai