Muziejus

Už muziejų gimnazijoje atsakinga 

Ona Mieldažienė Informacinio centro darbuotoja

109 kabinetas

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Pirmadienis

8.00 – 15.30

12.00 – 12.30

Antradienis

8.00 – 15.30

12.00 – 12.30

Trečiadienis

8.00 – 14.30

12.00 – 12.30

Ketvirtadienis

 

 

Penktadienis    

Kontaktai Telefonas (8 319) 52 430

El. paštas Rašyti

Apie muziejų

Įkurtas 1989 m. buvusio direktoriaus Juozo Zaliecko (1977-1990) rūpesčiu ir pastangomis. Pirmoji muziejaus tvarkytoja – istorijos mokytoja metodininkė Vida Degutytė – įrengė ekspozicijos skyrius, sukaupė nemažai medžiagos. Mokyklai vadovaujant direktoriui Juozui Padvelskiui, muziejaus tvarkytoja nuo 1991 iki 2001 m. dirbo lietuvių kalbos mokytoja Anarsija Adamonienė. Laimingo atsitiktinumo dėka „Žiburio“ muziejus 1992 m. užmezgė glaudžius ir naudingus ryšius su Amerikoje gyvenančiais gimnazijos auklėtiniais: Vilkutaičių šeima, gyvenančia Clevelande (JAV), inžinieriumi ir visuomenės veikėju Jurgiu Mikaila (1929 m. laidos žiburiečiu), žurnalistu Ignu Medziuku (1930 m. laidos žiburiečiu), muziejuje lankėsi ir Amerikoje gyvenantis  kalbininkas Ročesterio universiteto profesorius Antanas Klimas (1941 m. laidos žiburietis), padovanojo keletą savo knygų. Tuos ryšius padėjo užmegzti I-ojo Amerikos ambasadoriaus Atgimimo laikotarpiu Algirdo Rimo žmona, logopedė Ramunė Vilkutaitytė-Rimienė, atvykusi į Prienus labdaros tikslais. Ji iš tėvo, aukšto nepriklausomos Lietuvos karininko Vytauto Vilkutaičio, sužinojo, kad visi 6 Juozo Vilkutaičio-Keturakio, „Amerikos pirtyje“ autoriaus, vaikai buvo baigę Prienų „Žiburio“ gimnaziją, tad užėjo į gimnazijos muziejų, susipažino su ekspozicija ir parašė savo tetai, dailininkei Birutei Vilkutaitytei-Gedvilienei (1934 m. laidos žiburietei) apie šį muziejų. Ponia Birutė su Broliu Vytautu ir trimis seserimis pradėjo siųsti daugybę muziejinės medžiagos: savo parašytą knygą „Tikrasis keturakis ir jo raštai“, įvairius atsiminimus ir fotografijas apie gimnazijos mokytojus, gimnazistų laidas, savo paveikslų skaidres ir iliustracijų kopijas, „Lietuvių enciklopediją“, išleistą Bostone. Be to, iš jų gavome daug medžiagos apie kitus Amerikoje gyvenusius žiburiečius: mokytoją Stasį Barzduką, Pasaulio lietuvių bendruomenės pirmininką, muzikos mokytoją, Amerikoje tapusį kompozitoriumi, Praną Ambrazą, 1930 m. laidos auklėtinį dailininką Jurgį Juodį ir kitus… Birutės Vilkutaitytės dėka ir Jurgis Mikaila, ir Ignas Medziukas atsiuntė mums daug knygų, laikraščių straipsnių, fotografijų. Jie didele auka prisidėjo ir statant paminklą direktoriui Peliksui Martišiui bažnyčios šventoriuje 1998 m.

Dokumentai

Galerija