Gimnazijos taryba

Gimnazijos taryba

Gimnazijos taryba – aukščiausia gimnazijos savivaldos institucija, telkianti mokinių, tėvų (vaiko globėjų, rūpintojų), mokytojų pastangas svarbiausiems gimnazijos tikslams numatyti, uždaviniams spręsti.
Gimnazijos tarybą sudaro 15 narių – 4 mokiniai, 5 mokytojai, 4 mokinių tėvai, 2 socialiniai partneriai.

Gimnazijos tarybos sudėtis 2022-2023 m. m.

Eil. Nr. Vardas, pavardė Atstovavimas Pareigos taryboje

Mokytojai

1. Arturas Juočiūnas Mokytojų atstovas Narys
2. Vilma Maliaukienė Mokytojų atstovas Narė
3. Rūta Pūrienė Mokytojų atstovas Narė
4. Jurgita Barkauskienė Mokytojų atstovas Narė
5.

Živilė Jurkšienė

Mokytojų atstovas Narė

Tėvai

1. Jolanta Stankevičienė Tėvų atstovė Narė
2.

Ignatavičienė Ingrida

Tėvų atstovė Narė
3.

Rima Vilkienė

Tėvų atstovė Narė
4. Rimgaudas Kreivėnas Tėvų atstovas Narys

Mokinai

1. Austėja Vabolytė Mokinių atstovė IIIc kl. Narė
2. Agnė Ulinauskaitė Mokinių atstovė IIa kl. Narė
3.

Karolis Pūkas

Mokinių atstovas IVd kl. Narys
4. Luka Uogintaitė Mokinių atstovė Ib kl. Narė

Soc. partneriai

1. Mantvydas Prekevičius Soc. partneris Narys
2. Diana Dainauskienė Soc. partnerė Narė

Gimnazijos tarybos funkcijos

 • Teikia siūlymus dėl gimnazijos perspektyvos, pagrindinių darbo krypčių, svarsto ir pritaria gimnazijos veiklos perspektyvoms, pagrindinėms darbo kryptims.
 • Svarsto ir pritaria gimnazijos strateginiam planui, metiniam veiklos planui, ugdymo planui, nustato ugdymo organizavimo tvarką ir kitus gimnazijos veiklą reglamentuojančius dokumentus.
 • Aptaria vadovėlių užsakymo, mokinių žinių ir gebėjimų vertinimo sistemą, papildomos veiklos ir renginių organizavimo klausimus.
 • Teikia siūlymus vertinant gimnazijos vadovų darbą, pareiškia nuomonę jiems atestuojantis.
 • Mokytojų tarybos teikimu sprendžia Mokymo sutarties su mokiniu nutraukimą, svarsto ir pritaria rekomendacijoms dėl mokinio ugdymo kitoje švietimo įstaigoje.
 • Svarsto gimnazijos padalinių steigimo, reorganizavimo ir likvidavimo klausimus.
 • Inicijuoja gimnazijos bendruomenės ir visuomenės bendradarbiavimą, telkia gimnazijos bendruomenę gimnazijos uždaviniams spręsti, ugdo ir plėtoja gimnazijos kultūrą.
 • Teikia siūlymus dėl Gimnazijos darbo tobulinimo, saugių darbo, mokinių ugdymo sąlygų sudarymo.
 • Kartą per metus svarsto gimnazijos pajamų ir išlaidų sąmatą, rūpinasi nebiudžetinių lėšų kaupimu, planuoja ir kontroliuoja lėšų paskirstymą, prižiūri ūkinę-finansinę veiklą.
 • Kartu su gimnazijos direktoriumi, darbo tarybos pirmininku nustato mokinių ir gimnazijos darbuotojų skatinimo tvarką.
 • Pritaria gimnazijos savivaldos institucijų nuostatams.
 • Svarsto ir pritaria Metų mokytojo kandidatūrai bei mokytojų kandidatūroms gauti Mero padėkas, kai pretendentai pristato savo pasiekimus.
 • Siūlo atstovą stebėtojo teise į viešą konkursą laisvai gimnazijos direktoriaus vietai užimti.

Dokumentai