Tobulintos veiklos rodiklio pavadinimas
Mokymosi lūkesčiai ir mokinių skatinimas
Tobulintos veiklos raktinis žodis
Mokymosi įprasminimas
Kokį poveikį mokyklos pažangai turėjo pasirinktos veiklos tobulinimas? 
Dalyvaujant  visai mokyklos bendruomenei įrengtos 4 edukacinės erdvės, skirtos buvusiems mokiniams.  Surengtos aštuonios mokinių darbų parodos mokykloje ir mieste. Dirbdamos komandose visos  klasės dalyvavo bent keturiuose mokyklos renginiuose. 30 procentų padaugėjo pamokų, vestų kitose erdvėse, mokiniai  mokėsi aukštųjų mokyklų laboratorijose. 14 procentų padaugėjo integruotų pamokų, projektinių veiklų. Vykdyta refleksijų diena.
Kokį poveikį mokinio brandai, pasiekimams ir pažangai turėjo pasirinktos veiklos tobulinimas?
10 įvertintas Brandos darbas iš gimnazijos ir šeimos istorijos. Mokiniai inicijavo/ organizavo 18 savanoriškų akcijų, renginių, diskusijų. VGTU klasės mokinių gamtos mokslų BE vidurkis 11 balų aukštesnis už mokyklos. 1,55 procentais sumažėjo mokinių, nepasiekusių patenkinamų metinių rezultatų, 1,3 procentais padaugėjo besimokančių aukštesniuoju lygmeniu.  Laimėtos dvi pirmosios vietos šalies konkursuose.